• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Mẫu tờ trình xin kinh phí là gì? Một số mẫu tờ trình xin kinh phí mới nhất năm 2024

Ngày đăng: 21/06/2024

Khái niệm Mẫu tờ trình xin kinh phí là gì? Tại sao cần phải có những mẫu tờ trình xin kinh phí trong các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp hiện nay. PDCA sẽ cung cấp cho bạn một số mẫu tờ trình xin kinh phí phổ biến đang được áp dụng thông qua bài viết dưới đây. 

>>> Xem thêm: Khóa học Quản trị nhân sự - Đào tạo quản lý chuyên nghiệp 2024

1. Mẫu tờ trình xin kinh phí là gì?

Mẫu tờ trình xin kinh phí là gì?

Tờ trình là một loại văn bản được dùng phổ biến hiện nay đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước, tờ trình nêu lên nội dung người viết muốn trình bày một hay nhiều nội dung, sự việc có thể xảy ra hoặc lời đề nghị một việc gì đó của cấp dưới lên cấp trên để được biết và cho ý kiến giải quyết. Tờ trình xin kinh phí là loại văn bản được dùng để trình bày về một sự việc hoặc đề xuất cấp trên phê duyệt một chủ trương, giải pháp nào đó để được xin ý kiến chỉ đạo.

Tờ trình xin kinh phí thường được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp vì nhu cầu sử dụng tiền trong các hoạt động chung là thường xuyên, và liên tục. Những công việc sử dụng cho mục đích chung thì cá nhân sẽ không tự bỏ tiền mà cần viết tờ trình để xin kinh phí từ cấp có thẩm quyền. Tờ trình xin kinh phí thường sẽ được sử dụng với các mục đích khác nhau như đề xuất để mua thiết bị chung, mua văn phòng phẩm hay các thiết bị để tổ chức sự kiện. Trong những trường hợp thật sự cần thiết thì các cơ quan, tổ chức mới được làm tờ trình và không phải tờ trình nào cũng được phê duyệt khi gửi lên cấp trên mà cần phải qua nhiều giai đoạn, thủ tục để kiểm tra, đánh giá, xem xét những nội dung được nêu trong tờ trình.

>>> Bảng theo dõi ngày nghỉ phép của nhân viên | Tải mẫu file excel

2. Một số mẫu tờ trình xin kinh phí thường gặp

Một số mẫu tờ trình xin kinh phí thường gặp

Hiện nay, vẫn chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về mẫu tờ trình xin kinh phí. PDCA sẽ gửi các bạn một số mẫu tờ trình xin kinh phí cập nhật mới nhất và có nội dung, hình thức đúng quy định của pháp luật:

 

2.1 Mẫu tờ trình xin kinh phí chung cho nhiều trường hợp

Mẫu tờ trình xin kinh phí chung cho nhiều trường hợp

 

TÊN ĐƠN VỊ
----------

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       ---------------

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí (nội dung) ..............

Kính gửi: (thủ trưởng) .........................

Căn cứ Quyết định số......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ .........................................

Do nhu cầu cần thiết phải (nêu lý do) ...........................................................

(Tên người làm tờ trình) ..... trình gửi lên (tên đơn vị)....... xin được sử dụng kinh phí vào việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của cấp trên.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu tờ trình xin kinh phí dành cho các doanh nghiệp 

Mẫu tờ trình xin kinh phí dành cho các doanh nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………………

Kính gửi: Ban lãnh đạo ……………….

Căn cứ Quyết định số………………… của (tên công ty).

Căn cứ …………………..

Nhằm mục đích ……………………, [Tên phòng ban] kính trình lên ban lãnh đạo …………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào việc: 

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên phòng ban] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho ……………:

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá (dự tính)

Thành tiền

         
         
         

 

Tổng chi phí là: ………………… (Viết bằng chữ)

Kính mong sẽ nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty.

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm Quản trị nhân sự là gì:? Vai trò, nhiệm vụ và chức năng

2.3 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất 

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất 

TÊN ĐƠN VỊ ..................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./..........

 

.........., ngày.....tháng....năm.....

     

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất

Kính gửi …………………………..

Căn cứ quyết định số ...../…… ngày.....tháng.....năm....... ..............................................

Căn cứ ....................

Do nhu cầu cần thiết cần phải mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ ..................

Tôi là (Họ tên người đề xuất) ..................... kính trình đến ............., ........... xin kinh phí năm ....... để thực hiện mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng kinh phí là: ………………….đồng (Viết bằng chữ: ……………………)

Rất mong được sự xem xét chấp thuận của Ban lãnh đạo công ty ......... tạo điều kiện ............................

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.4 Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động đại hội Chi đoàn

Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động đại hội Chi đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm ….

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí hoạt động đại hội Chi đoàn của ……..


Kính gửi: …………..................................

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của Chi đoàn …………..…….

Căn cứ vào hướng dẫn số …../…… về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động ……hưởng ứng……… của hoạt động chi đoàn quận ………..   

Căn cứ vào điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và điều kiện thực tế của Đoàn thanh niên trong nhà trường.

BCH Đoàn trường… kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:

Nhằm ………………..của Đoàn TNCS Hồ Chí MInh. Để tổng kết, đánh giá công tác và phong trào hoạt động của đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, và đề ra được phương hướng cho nhiệm vụ sát thực tế, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng chung của Đoàn viên thanh niên trong chi đoàn, gắn nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và tiếp tục bầu Ban chấp hành chi đoàn mới có đầy đủ phẩm chất, năng lực và sự tín nhiệm để có thể lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới đây.

Để ………………thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Chi đoàn trường kính trình Ban giám hiệu hỗ trợ kinh phí cho Đại hội số tiền là …………….

Kính mong ……………….. xem xét đề xuất trên và tạo điều kiện giúp đỡ.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT

TM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Xác nhận của …………………. 

Thủ Trưởng

>>> Tham khảo: Kanban là gì? 4 bước ứng dụng phương pháp Kanban

3. Một số điều cần lưu ý khi viết tờ trình xin kinh phí

Một số điều cần lưu ý khi viết tờ trình xin kinh phí

  • Thể hiện rõ ràng nhu cầu để đề xuất và mong muốn được cấp kinh phí sớm nhất;

  • Thể hiện được tính khẩn thiết của việc mua sắm trang thiết bị. Từ đó đảm bảo được hiệu quả đối với nhu cầu sử dụng của đơn vị, tổ chức. Các trang thiết bị này cần được mua sắm kịp thời là nhu cầu tất yếu, gắn với hiệu quả hoạt động tại tổ chức.

  • Những nội dung cung cấp cần phải chính xác, thể hiện được rõ nhu cầu cấp thiết để duyệt kinh phí cho mục đích mua sắm cụ thể.

  • Cần phải có lý do để thuyết phục cho việc xin kinh phí và trình bày rõ ràng số tiền cần hỗ trợ. Xác định được các thiết bị, cơ sở vật chất cần trang bị cho đơn vị, tổ chức. Đồng thời mô tả sơ qua về giá của mỗi thiết bị dựa trên tính toán và cân đối nhu cầu mua sắm.

Những bài viết liên quan:

Sơ đồ tổ chức công ty giúp tự động hóa doanh nghiệp như thế nào?

QUY TẮC XÂY DỰNG HIỆU QUẢ QUY TRÌNH LÀM VIỆC GIỮA CÁC PHÒNG BAN 

4. Tổng kết

Trên đây là khái niệm cũng như một số mẫu tờ trình xin kinh phí mới nhất năm 2024 mà PDCA đã cung cấp cho bạn. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc một cách nhanh chóng hơn. 


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2