Mã số 13 - Đội Sale: Sáng tạo PDCA

Tác phẩm: 10 phẩm giá con người PDCA

Tác giả: Đội Sale PDCA Hà Nội

Họa sĩ: Đăng Dương