• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Liên hệ trở thành chuyên gia

Ngày đăng: 24/04/2020

Sau khi học được một thời gian học sinh Học cảm nhận điều gì 

PDCA là tổ chức đào tạo, tư vấn dành cho các chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, họ là những người có chuyên môn cao nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý.

Mục tiêu của PDCA là đến năm 2030 sẽ: hỗ trợ được 1000 doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, 30 doanh nghiệp trong Top Fortune 500.

PDCA là tổ chức đào tạo, tư vấn dành cho các chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, họ là những người có chuyên môn cao nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý. 

Mục tiêu của PDCA là đến năm 2030 sẽ: hỗ trợ được 1000 doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, 30 doanh nghiệp trong Top Fortune 500.

PDCA là tổ chức đào tạo, tư vấn dành cho các chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, họ là những người có chuyên môn cao nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý.
 
Mục tiêu của PDCA là đến năm 2030 sẽ: hỗ trợ được 1000 doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, 30 doanh nghiệp trong Top Fortune 500.


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2