Mã số 17: Đội Marketing - Sáng tạo PDCA

Tác phẩm: Mashup xuân năm 2018

Tác giả: Đội Marketing PDCA Hà Nội

Designer: Na Na