Lịch đào tạo HN

THỜI GIAN

KHÓA HỌC

13,14/01/2018 Giải phóng lãnh đạo
03,04/03/2018 Giải phóng lãnh đạo
30,31/03 - 01/04/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
07,08/04/2018 Giải phóng lãnh đạo
12,13/05/2018 Giải phóng lãnh đạo
02,03/06/2018 Giải phóng lãnh đạo
08,09,10/06/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
30/06 - 01/07/2018 Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp
07,08/07/2018 Giải phóng lãnh đạo
07/08/2018 5 Cấp Độ Quản Lý
11,12/08/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
21,22,23/08/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
28/8/2018 5 Cấp Độ Quản Lý
29,30,31/08/2018 Xây Dựng Doanh Nghiệp Thành Công
07,08/09/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
14,15,16/09/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
18,19/09/2018 Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp
05,06/10/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
12,13,14/08/2018 Xây Dựng Doanh Nghiệp Thành Công
02,03/11/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
09,10,11/11/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
01,02/12/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
07,08,09/12/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
28,29,30/12/2018 Xây Dựng Doanh Nghiệp Thành Công