Lịch đào tạo HN

THỜI GIAN

KHÓA HỌC

13-14/01/2018 Giải phóng lãnh đạo
03-04/03/2018 Giải phóng lãnh đạo
30,31/03 - 01/04/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
07-08/04/2018 Giải phóng lãnh đạo
12-13/05/2018 Giải phóng lãnh đạo
02-03/06/2018 Giải phóng lãnh đạo
08,09,10/06/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
30/06 - 01/07/2018 Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp
07-08/07/2018 Giải phóng lãnh đạo
04-05/08/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
10,11,12/08/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
08-09/09/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
14,15,16/09/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
18-19/09/2018 Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp
06-07/10/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
03-04/11/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
09,10,11/11/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
01-02/12/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
07,08,09/12/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
29,30/12/2018 Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp