Lịch đào tạo HCM

THỜI GIAN

KHÓA HỌC

06-07/01/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
17-18/03/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
23,24,25/03/2018 Tự Động Hóa Doanh Nghiệp
21-22/04/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
19-20/05/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
25,26,27/05/2018 Tự Động Hóa Doanh Nghiệp
16-17/06/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
21-22/07/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
18-19/08/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
22-23/09/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
28,29,30/09/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
20-21/10/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
17-18/11/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
23,24,25/11/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
15-16/12/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
21,22,23/12/2018 Tự động hóa doanh nghiệp