Lịch đào tạo HCM

THỜI GIAN

KHÓA HỌC

06,07/01/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
17,18/03/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
23,24,25/03/2018 Tự Động Hóa Doanh Nghiệp
21,22/04/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
19,20/05/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
25,26,27/05/2018 Tự Động Hóa Doanh Nghiệp
16,17/06/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
21,22/07/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
03,04,05/08/2018 Tự Động Hóa Doanh Nghiệp
14,15,16/08/2018 Xây Dựng Doanh Nghiệp Thành Công
25,26/08/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
21,22/09/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
28,29,30/09/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
19,20/10/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
26,27,28/10/2018 Hành Trình Trải Nghiệm Khách Hàng
17,18/11/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
23,24,25/11/2018 Tự động hóa doanh nghiệp
14,15/12/2018 Giải Phóng Lãnh Đạo
21,22,23/12/2018 Tự động hóa doanh nghiệp