HỌC HỎI TỪ CÁC THÀNH VIÊN

Học hỏi kiến thức ngay từ các thành viên, những người đã trải qua các kinh nghiệm từ thành công, thất bại. Chia sẻ, trao đổi, trải nghiệm với các kiến thức từ các thành viên tại PDCA.