• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng: 01/06/2020

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định mà thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát. Về cơ bản, quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan như cổ đông, người quản lý, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng.

Hệ thống quản trị doanh nghiệp cũng lập ra các nguyên tắc nhằm đạt được mục tiêu của công ty, bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị từ kế hoạch thực hiện, quy trình kiểm soát nội bộ cho đến việc đo lường hiệu quả  và việc công bố thông tin công ty.

Đây sẽ là Hệ thống đắt giá và hữu ích giúp các doanh nghiệp tạo ra sự thống nhất, nhất trí đoàn kết trong một doanh nghiệp. Giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và mang lại những hiệu quả to lớn.
 

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2