5 cấp độ quản lý để giải phóng lãnh đạo

Quản lý Con người

599.000₫

Quản lý Mục tiêu

299.000₫

Quản lý Hệ thống

1.800.000₫

Quản lý Công việc

399.000₫